Welkom op de website van het dorp Doezum

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

De Haven 2

TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN

Het Dorpshuis

 

Het zijn spannende tijden voor de bewoners van het dorp Doezum. Zal het dorpshuis er komen of niet?

Zijn de plannen voor de combinatie met appartementen voor starters en oudere mensen haalbaar of is het te ambitieus?

Wordt er tegemoet gekomen aan wensen die al langere tijd leven in het dorp?

In deze nieuwsbrief probeert de werkgroep ‘Realisatie Dorpshuis’ de zaken nog eens op rij te zetten,

en daarmee de keuze voor Go of No Go, anders gezegd ‘gaan we er voor …..of niet’ te bevorderen.

 

Het begon rond 2010 met de dorpsvisie “Pad noar morg’n” waarin veel belangrijke zaken voor Doezum zijn beschreven. De aandacht werd daarin gevraagd voor woningbouw in Doezum, voor met name de ouderen (moeten wegtrekken want hier is geen passende huisvesting) en starters (jongeren trekken weg omdat er hier geen woonmogelijkheden zijn voor starters).

Over een eventueel dorpshuis waren de meningen weliswaar verdeeld, maar een overgrote meerderheid zag daar de noodzaak niet van in. “We hebben toch de Steven” was een terugkerend geluid.

 

 

Tijden veranderen en in 2015 kwamen deze punten wederom op de agenda van de Vereniging Dorpsbelang Doezum . Er werd een werkgroep ingesteld die een zevental opties in het dorp heeft onderzocht, echter met de constatering dat de realisatie – en met name het in stand houden – van een dorpshuis met grote kosten gepaard gaat. In feite was de conclusie dat realisatie de grootste slagingskans heeft als het gecombineerd gaat worden met kostendragers buiten de vereniging Dorpsbelang Doezum om.

 

Om het draagvlak binnen het dorp te onderzoeken werd een enquête gehouden waar een zeer hoge respons op kwam. En – mede doordat de Steven werd gesloten – was ook het draagvlak voor een dorpshuis groter dan ooit.

Vrijwel in dezelfde tijd werd bekend dat de Protestante Gemeente Doezum vastgoed wilde afstoten. Bekend was dat ‘Dorpsbelang’ zoekende was naar mogelijkheden, en de Protestante Gemeente Doezum bood aan om mee te denken, en daarbij ook deelnemer/gebruiker te willen zijn.

Het resultaat is bekend: er was bereidheid om aan een overdracht van de Haven/het Anker voor € 1,- mee te werken, onder bepaalde voorwaarden.

Belangrijkste voorwaarden zijn: het behoud van de Haven als gebouw, waar veel inwoners van Doezum waarde aan hechten, en het maken van een combinatie met zorgwoningen. Dit laatste werd ook ingegeven door de gedachte dat de afstoting van dit kerkgebouw toch voor een maatschappelijk meerwaarde zou kunnen zorgen.

 

Er werd een projectopdracht geformuleerd om de haalbaarheid te onderzoeken, op kosten van de gemeente Grootegast en de provincie Groningen. Hiervoor werd het bureau Groenstede – een bureau dat veel vergelijkbare ontwikkelingen elders heeft gerealiseerd – ingeschakeld, en deze nam zelf ook een deel van de onderzoekskosten voor eigen rekening.

 

Bij de eerste presentatie, medio 2017, was er een plan op hoofdlijnen dat uitging van 20 appartementen in het kerkgebouw, en een dorpshuis in het Anker.

Uit reacties van de toehoorders bleek dat 20 appartementen wellicht teveel was voor Doezum en dat de appartementen erg klein waren. Minder maar groter was het advies.

Daarnaast was de vraag waarom het alleen voor ouderen zou moeten zijn. Er was immers ook een chronisch tekort aan betaalbare woningen voor starters.

Uiteraard was daaraan ook gedacht, maar meer in de lijn dat ouderen die naar de appartementen zouden verhuizen weer woningen achterlaten die aantrekkelijk zouden kunnen zijn voor starters.

 

Ten aanzien van het dorpshuis was een belangrijke opmerking dat het aantrekkelijker (en goedkoper) zou kunnen zijn, om juist in het kerkgebouw het dorpshuis te realiseren en de appartementen naar het Anker en de pastorie te brengen.

 

De reacties werden serieus onderzocht, hetgeen leidde tot een aantal aanpassingen:

- Het aantal appartementen werd teruggebracht van 20 naar 12.

- De oppervlakte werd wisselend tot ruim 1,5 x de oorspronkelijke afmetingen.

- De woningen zullen voor ouderen en starters zijn.

- Het dorpshuis zal in de Haven worden gerealiseerd en de appartementen in maximaal 2 lagen in het Anker en de pastorie.

 

Aangezien de werkgroep van mening was dat breed aan de wensen tegemoet was gekomen, was de weerstand van een groot deel van de toehoorders tijdens de informatieavond op 30 oktober jl. een teleurstelling. Waar eerst een positief gevoel overheerste, dreigde dit om te slaan in een negatief gevoel.

 

Toch zijn opnieuw de reacties gewogen en beoordeeld op haalbaarheid, om met een volgende stap in deze haalbaarheidsstudie naar het dorp te kunnen gaan.

Duidelijk is geworden dat de Protestante Gemeente Doezum niet zal meewerken aan een totale afbraak, waarbij de eventuele opbrengst naar de realisatie van een dorpshuis zal gaan.

Ook sloop van het Anker en/of de pastorie ten gunste van verkoop voor woningbouw, zal er niet toe leiden dat de opbrengsten naar het dorpshuis zullen gaan.

 

 

 

De Protestante Gemeente Doezum stelt zich op het standpunt dat de geste om de gebouwen voor

€ 1,- aan de rechtspersoon die het dorpshuis gaat exploiteren over te dragen, is gebaseerd op de maatschappelijke meerwaarde, en die wordt niet behaald door enkel een dorpshuis te realiseren.

 

De optie om slechts 1 bouwlaag (alleen begane grond) te benutten voor appartementen is inmiddels onderzocht. Daarmee wordt het bouwvolume teruggebracht en de aantasting van de privacy neemt af. Dat betekent wel dat het aantal appartementen eveneens teruggebracht wordt tot 4 in het Anker en 2 in de pastorie. Dit betekent een lagere opbrengst uit de appartementen en daardoor een hoger tekort op het totale project.

 

Over dit alles is in week 48 een positief gesprek geweest met de gemeente (wethouder Mw. Pastoor) die aangaf dat de gemeente Grootegast graag zou zien dat ook Doezum een dorpshuis krijgt. Ook de bouw van appartementen juicht zij toe. Indien de gemeente daarvoor - naast een uiterste inspanning van alle betrokkenen om financiële middelen te vergaren – ook een substantiële bijdrage zou moeten verlenen om dit plan mogelijk te maken, dan is die bereidheid zeker aanwezig.

 

Mede op basis hiervan is de werkgroep van mening dat een haalbaar plan tot realisering van de twee wensen, woningen en dorpshuis, mogelijk is.

Om die reden zal de werkgroep de opdracht in de haalbaarheidsstudie af maken. Aan het eind van het onderzoek zal blijken of dit plan realiteitswaarde heeft of niet.

 

Als dat met JA kan worden beantwoord, dan ligt er naar onze mening een schitterend project waar Doezum vele jaren plezier aan kan beleven.

Als het op het eind NEE zou moeten zijn, dan acht de werkgroep de kans op realisatie van een dorpshuis elders in het dorp uitermate gering, evenals de gewenste woningen voor ouderen en starters.

 

De werkgroep hoopt hiermee meer licht te hebben laten schijnen op het project, hetgeen het draagvlak onder de Doezumers kan vergroten.

Terugblikken hebben we nu genoeg gedaan, het is nu tijd om vooruit te kijken!

 

Dat aanmelding als belangstellende voor een appartement zonder verplichtingen van groot belang is bij het toetsen van de haalbaarheid, is vanzelfsprekend. Mocht u die belangstelling na het lezen van deze brief willen tonen, laat het dan weten via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Zodra de haalbaarheidsstudie de afronding nadert, zullen wij u uitnodigen voor een volgende info-avond. We hopen u daar dan weer te ontmoeten, en hopen op positieve ondersteuning.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Werkgroep Realisatie Dorpshuis

 

 
Banner