PKN Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en telt ruim 550 leden, verdeeld over drie wijken. De diensten worden beurtelings gehouden in de twaalfde eeuwse Sint Vituskerk en in De Haven, welke is gebouwd in 1962.

Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan het leiden van de zondagschool, het verzorgen en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

Ontwikkeling
Onze gemeente is geen gemeente die alles wil laten blijven zoals het is, maar die ook niet kiest voor vernieuwen om het vernieuwen. Zij zoekt naar functionele en zinvolle vernieuwingen voor jong en oud. Waardering voor het voorgeslacht houdt niet in dat in de kerkdienst alles moet verlopen zoals het vroeger ging. Onze gemeente streeft er naar verscheidenheid in geloofsbeleving de ruimte te geven zodat alle leden zich 'thuis' voelen. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend.

Eredienst
In de erediensten staat het Woord van God centraal. We zoeken daarin naar de beleving van Gods liefde en richtlijnen voor ons leven. Dat wil zeggen:'geen tijdloze preken' maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen datgene wat in de bijbel staat en de praktische toepassing van vandaag. Er wordt elke zondag een dienst gehouden.

Structuur en beleid:

De kerkenraad bestaat op dit moment uit 14 leden. De vergaderingen worden voorbereid door de preases en scriba. Voor elke wijk is een wijkteam samengesteld bestaande uit ouderling, diaken, kerkrentmeester en wijkmedewerkers. Daarnaast bestaan er vele werkgroepen en commissies.

De kerkenraad wil bevorderen dat onze gemeente levend en vitaal blijft, een gemeente waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

In het in 2009 vastgestelde beleidsplan wordt aangegeven dat de komende jaren bijzondere aandacht zal worden besteed aan:
- Kennis en bezieling
- Kern en identiteit
- Inhoud jeugdwerk
- Relatie met actuele thema`s

Daarnaast zijn in 2012 huiskamergesprekken gehouden onder de benaming "Running diner". Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van speerpunten. Deze zijn vastgelegd in het document "uitkomsten Running Diner".

Kijk voor meer informatie en de agenda van de Protestantse Gemeente Doezum ook opĀ www.pkndoezum.nl