Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy Policy Vereniging Ons Dorpsbelang

 

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Ons Dorpsbelang gevestigd te Doezum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40023574.

Vereniging Ons Dorpsbelang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Ons Dorpsbelang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de verschillende categorieën persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Vereniging Ons Dorpsbelang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

Persoonsgegevens van leden worden door Vereniging Ons Dorpsbelang verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het lidmaatschap van Vereniging Ons Dorpsbelang. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vereniging Ons Dorpsbelang de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Bankrekeningnummer (in geval er een automatische incasso afgegeven is)

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Ons Dorpsbelang opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in het archief voor een periode van 10 jaar.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

Vereniging Ons Dorpsbelang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vereniging Ons Dorpsbelang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • De systemen waarop uw gegevens bewaard worden zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Alle personen binnen Verenging Ons Dorpsbelang die van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u daartoe gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Vereniging Ons Dorpsbelang heeft een website: www.dorpdoezum.nl. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Vereniging Ons Dorpsbelang. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

Vereniging Ons Dorpsbelang past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Vereniging Ons Dorpsbelang raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u te informeren.

 

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt het beste contact opnemen met onze secretaris van Vereniging Ons Dorpsbelang. Het e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook een brief sturen naar: Vereniging Ons Dorpsbelang Doezum, Provincialeweg 38, 9863PG Doezum. Komen wij er samen met u niet uit dan betreuren wij dat uiteraard. U heeft echter in voorkomend geval altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Vrz Jan Saathof

Secr Ellen Bos

Penning Marchien Hut

Voor het dorpshuis is een aparte stichting opgezet: Stichting dorpshuis Doezum. Deze stichting houdt zich bezig met het opzetten van een dorpshuis. 

Via deze website wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Wanneer er nieuws is zal dit op onze nieuwspagina vermeld worden. 

PKN Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en telt ruim 550 leden, verdeeld over drie wijken. De diensten worden beurtelings gehouden in de twaalfde eeuwse Sint Vituskerk en in De Haven, welke is gebouwd in 1962.

Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan het leiden van de zondagschool, het verzorgen en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

Ontwikkeling
Onze gemeente is geen gemeente die alles wil laten blijven zoals het is, maar die ook niet kiest voor vernieuwen om het vernieuwen. Zij zoekt naar functionele en zinvolle vernieuwingen voor jong en oud. Waardering voor het voorgeslacht houdt niet in dat in de kerkdienst alles moet verlopen zoals het vroeger ging. Onze gemeente streeft er naar verscheidenheid in geloofsbeleving de ruimte te geven zodat alle leden zich 'thuis' voelen. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend.

Eredienst
In de erediensten staat het Woord van God centraal. We zoeken daarin naar de beleving van Gods liefde en richtlijnen voor ons leven. Dat wil zeggen:'geen tijdloze preken' maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen datgene wat in de bijbel staat en de praktische toepassing van vandaag. Er wordt elke zondag een dienst gehouden.

Structuur en beleid:

De kerkenraad bestaat op dit moment uit 14 leden. De vergaderingen worden voorbereid door de preases en scriba. Voor elke wijk is een wijkteam samengesteld bestaande uit ouderling, diaken, kerkrentmeester en wijkmedewerkers. Daarnaast bestaan er vele werkgroepen en commissies.

De kerkenraad wil bevorderen dat onze gemeente levend en vitaal blijft, een gemeente waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

In het in 2009 vastgestelde beleidsplan wordt aangegeven dat de komende jaren bijzondere aandacht zal worden besteed aan:
- Kennis en bezieling
- Kern en identiteit
- Inhoud jeugdwerk
- Relatie met actuele thema`s

Daarnaast zijn in 2012 huiskamergesprekken gehouden onder de benaming "Running diner". Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van speerpunten. Deze zijn vastgelegd in het document "uitkomsten Running Diner".

Kijk voor meer informatie en de agenda van de Protestantse Gemeente Doezum ook op www.pkndoezum.nl

Mocht u nog meer informatie willen hebben of een vraag hebben na het bezoeken van deze website, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Voorzitter Vereniging Ons Dorpsbelangen Doezum:

Jan Saathof: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester Vereniging Ons Dorpsbelangen Doezum:

Robbert Oegema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris Vereniging Ons Dorpsbelangen Doezum:

Nelleke Bosklopper: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Webbeheerder:

Leneke Struiksma: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.